Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0181 42b0 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0182 59cd 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. 
— Helmut Schmidt
Reposted fromatyde atyde viatout tout
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianataliana nataliana
7276 cc84 400
0687 babe 400
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
1509 cfd6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianataliana nataliana
3152 b2dd 400
Reposted fromtheolicious theolicious vianataliana nataliana
1490 4ddd 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

Widocznie życie wolało nas osobno.

3117 5033 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5244 e147 400
Reposted byaliciaemgotarinamadadreamundisclosed--desirescomiendoliricaeternaljourneywrite-url-hereToshiworthit
4966 1388 400
4799 1ffb 400
3779 70af 400
0595 7db3 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0753 41a1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5931 5b8a 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5657 c718 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl